Voorwaarden

Goede afspraken maken goede vrienden, vandaar deze huisregels of algemene voorwaarden zodat het voor onze klanten meteen duidelijk is wat hun rechten en plichten zijn en wat de regels zijn die gelden in ons schoonheidssalon.

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, aanbieding en transactie tussen The Beauty Saloon en de klant, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene voorwaarden.

 

2. Verplichtingen van The Beauty Saloon
1. The Beauty Saloon staat ervoor in dat de behandelingen die worden uitgevoerd voldoen aan de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap. Hierbij wordt gebruikgemaakt van degelijke materialen en producten.
2. The Beauty Saloon zal de klant op de hoogte stellen van de aard en de omvang van de behandeling, de te verwachte resultaten en eventuele risico’s van de behandeling.
3. The Beauty Saloon zal de klant zoveel als redelijkerwijs mogelijk is informeren over de financiële gevolgen van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
4. The Beauty Saloon zal aan de klant vragen om de juiste informatie te verstrekken die nodig is om de behandeling naar behoren uit te kunnen voeren.
5. The Beauty Saloon voert geen behandelingen uit die buiten haar beroepscompetenties valt.

 

3. Verplichtingen van de klant
1. De klant dient alle gegevens aan The Beauty Saloon te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling.
2. De klant dient vooraf aan het sluiten van de overeenkomst The Beauty Saloon op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen.

 

4. Betaling
1. The Beauty Saloon vermeldt de prijzen van alle behandelingen en producten zichtbaar op de website en in het salon.
2. De vermelde prijzen zijn inclusief btw.
3. Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of voor zolang de voorraad strekt.
4. De klant dient direct na de behandeling de betaling van de behandeling en de aankoop van eventuele producten contant te voldoen. Onder contante betaling valt ook het bijschrijven van het verschuldigde bedrag op de rekening van The Beauty Saloon op het tijdstip van de aankoop via een erkende vorm van elektronisch betalen.

 

5. Annuleringsvoorwaarden
1. De klant dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren, maar in ieder geval 24 uur vooraf aan de afspraak.
2. Wanneer de klant de afspraak niet 24 uur voor de afspraak annuleert, mag The Beauty Saloon het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.
3. Wanneer de klant meer dan 15 minuten te laat komt, mag The Beauty Saloon de afspraak annuleren en toch het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.
4. In geval van overmacht hoeven beide partijen zich niet aan de verplichtingen in artikel 5.1, 5.2 en 5.3 te houden. Overmacht bestaat uit datgene wat de wet hierover zegt.

 

6. Garantievoorwaarden
1. The Beauty Saloon biedt de klant 7 dagen garantie op de behandeling en/of producten.
2. Deze garantie geldt niet, wanneer:
– De klant andere producten heeft gebruikt, dan die door The Beauty Saloon zijn aanbevolen.
– De klant de adviezen over de nazorg van de behandeling niet heeft opgevolgd.
– De klant de producten niet volgens het advies van The Beauty Saloon heeft gebruikt.
– De klant de aanbevolen producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 

7. Klachtenafhandeling
1. Heeft de klant een klacht over de behandeling of een product, dan dient deze zo spoedig mogelijk, maar minimaal binnen 5 werkdagen na ontdekking, schriftelijk per e-mail en via de telefoon gemeld te worden bij The Beauty Saloon.
2. The Beauty Saloon moet binnen 5 werkdagen een passend antwoord geven op de klacht.
3. Is een klacht gegrond, dan zal The Beauty Saloon de behandeling opnieuw uitvoeren, zoals men overeengekomen is. Is dit volgens de klant zinloos, dan dient de klant dit schriftelijk kenbaar te maken.
4. Komen The Beauty Saloon en de klant niet tot overeenstemming, dan kan de klant de klacht voorleggen aan de wetgever of een mediator.

 

8. Beschadiging & diefstal
1. Wanneer de klant meubilair, apparatuur of producten in The Beauty Saloon beschadigt, dan heeft The Beauty Saloon het recht om een schadevergoeding van de klant te eisen.
2. Diefstal wordt door The Beauty Saloon altijd direct bij de politie gemeld.

 

9. Behoorlijk gedrag
De klant dient zich in The Beauty Saloon te gedragen volgens de algemeen aanvaardbare normen. Wanneer de klant ook na meerdere waarschuwingen ongehoord gedrag blijft vertonen, heeft The Beauty Saloon het recht om de klant zonder opgaaf van reden de toegang tot The Beauty Saloon te weigeren.

 

10. Recht
Op elke overeenkomst tussen The Beauty Saloon en de klant is het Belgische recht van toepassing. In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is telkens de Nederlandse tekst bepalend. De versie die van toepassing is, is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie die van kracht was tijdens het tot stand komen van de overeenkomst.